หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |
บุคคลากร

ลำดับ
ชื่อ -สกุล,ตำแหน่ง,ระดับ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นวลปราณ  แดนระเบียบ
ผอ.รพ.สต.
ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ
2
สายัณห์  ดวงพลจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ
3
สิรินภา  ร้อยพิลา
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ
4
เจนจิรา  ไฮงาม
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ
5
จิรัชยา  เคหาไสย
นักวิชาการสาธารณสุข
ทั่วไป
งานที่รับผิดชอบ
6
ประภาส  หงษาบาล
พ.ผช.จนท.สอ(พสอ.)
ทั่วไป
งานที่รับผิดชอบ
7
สุกานดา  ไชยสาคร
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
งานที่รับผิดชอบ
8
บัวไล  ศรีพรหม
ผอ.รพ.สต.
ทั่วไป
งานที่รับผิดชอบ

จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 8 คน
*****
  
  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118, 089-8419229 (ผอ.) 089-8419339 (สนง.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com