หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ภาพ/กิจกรรม | ภูมิทัศน์ | บุคคลากร | งานที่รับผิดชอบ | แผนที่ | รางวัล/ผลงาน | ข้อมูลพื้นฐาน | เกี่ยวกับเรา | ระบบสมาชิก |
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 
ชื่อ -สกุล,ตำแหน่ง,ระดับ
หน้าที่รับผิดชอบ
  1
นวลปราณ  แดนระเบียบ
ผอ.รพ.สต.
ชำนาญการ

1.งานตรวจรักษา
2.งานบริหาร
3.งานยาเสพติด
4.งานสอบสวนอุบัติเหตุ
ุ5.งานอนามัยโรงเรียน

6. งานมะเร็งปากมดลูก
7. งานมะเร็งเต้านม
8.งานบริหารกองทุนตำบล
9.งานแพทย์แผนไทย
10.งานสุขศึกษา

11. งาน อสม.
ุ12. งานภาคประชาชน
13. งานเอดส์


 
2
รุ่งลัดดา  ผิวทอง
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

1. งานตรวจรักษา
2.งานผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
3. งานผู้สูงอายุ
4. งานผู้พิการ

  3
สายัณห์  ดวงพลจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

1.งานตรวจรักษา
2.งานฉีดวัคซีนเด็ก EPI
3.งานระบบคลังยาใน
4.งาน คบส.
5.งาน TB


6.งานมะเร็งท่อน้ำดี
7.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
8.งานคลินิกเกษตร
9.งานเทคโนโลโยสารสนเทศ IT
10.งานนายทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ

11. งานผู้ป่วยประกันสังคม
12. งานการสอบสวนโรคระบาด
13. งานไข้เลือดออก
14. งานไข้หวัดใหญ่+ฉีด FLU
15. งานโรคระบาดอื่นๆ
16. งานรายงาน R506

  4
พรธวัล  พรหมเทพ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

1.งานตรวจรักษา
2.งานฝากครรภ์ ANC
3.งานพัฒนาการเด็ก
4.งาน COC
5. งาน IC


6. งานไอโอดีน  5
จิรัชยา(อรนุช)  พิพิธภัณฑ์
นักวิชาการสาธารณสุข
ทั่วไป

1.งานตรวจรักษา
2.งานการเงิน
4.งานทันตสุขภาพ
5. งานชันสูตร LAB

  6
ประภาส  หงษาบาล
พ.ผช.จนท.สอ(พสอ.)
ทั่วไป

1.งาน JHCIS
2.งาน IT
3.งาน R506
4.งานผู้ป่วยประกันสังคม

 
7
ศตพร  ศรีเกียรติ
พ.ผู้ช่วยเหลือคนไข้้
ทั่วไป

1.งาน IC
2.งานคลังยานอก
3.งานแพทย์แผนไทย
จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 6 คน
*****
  
  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118,089-8419339 (สนง.) ,086-6394092 (ผอ.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com